Category

Nyheder

Præmiehaver 2019

By | Nyheder | No Comments
Vi kan oplyse, at Haveforeningen Oldjorden har været rundt i haveforeningen for at udtage haver til årets præmier.
Følgende haver er foreløbigt udtaget til kampen om de 5 pladser som præmiehaver:
1E, 11, 12, 40,52, 66, 67, 76, 78 og 125.
Følgende haver er foreløbigt udtaget til kampen om den ene plads som børnevenlig have:
16, 83 og 107.
Det er nu op til havekonsulenten at udvælge de endelige haver, og vi vil orientere jer, når vi har en dato for, hvornår han kommer.

Det sker i sæson 2019

By | Kalender, Nyheder | No Comments

Sæson 2019 byder på:

 

Standerhejsning

Standerhejsning foregår søndag den 31. marts kl. 10.
Velkomst ved næstformanden og vores havesang. Der vil være kaffe og rundstykker. Vi håber at se rigtig mange havefolk.

 

Arbejdsdage

Arbejdsdagene i 2019 bliver:

søndag d. 21. april kl. 10
søndag d. 19. maj kl. 10
lørdag d. 29. juni kl. 10
lørdag d. 31. august kl. 10

De to lørdage giver haveforeningen rundstykker og I tager selv kaffe/te med. De to søndage får vi en sandwich efter arbejdet.

Der skal klippes hæk og ordnes fællesarealer. Medbring jeres egne haveredskaber til en hyggelig dag.

Vær selv opmærksom på at blive registreret hos det medlem af bestyrelsen der noterer alle de fremmødte på hver arbejdsdag. Udeblivelse fra alle 4 arbejdsdage i løbet af en sæson koster 100 kr.

 

Charlottemarked

Vi holder marked 2 gange: søndag d. 28. april og igen søndag d. 15. september 2019 kl. 11-15.
Har du noget du vil sælge, bytte eller bare gerne vil af med? Så kom og sæt en bod op og se, hvad der sker.
En juice- eller kagebod er også velkommen.

Bestyrelsen sørger for, at der er plads til boderne på P-pladsen. Ellers er I selv ansvarlige for jeres egen bod samt oprydning.

 

Børnedag

I anledning af International Børnedag holder vi fælles legedag for haveforeningens børn lørdag d. 1. juni 2019.

 

Sankt Hans aften

Der er fællesspisning den 23. juni kl. 18.30, og folk skal selv medbringe kød til grillen og lave salat eller andet til et fællesbord. Medbring stole til jer selv. Der bliver lavet snobrødsdej til børnene; tag selv pinde med.

Vil du være Bålansvarlig eller holde båltalen? – så kontakt bestyrelsen.

Sankt Hans bålet bliver tændt kl. 21.

Børnebålet tændes kl. 17.

 

Sommerfest

Lørdag den 10 august 2019.

 

Flagnedtagning

Flagnedtagning sker søndag den 27. oktober kl. 16.
Vi håber, at rigtig mange havefolk kan komme.
Der bliver serveret pølser, øl og vand.

 

Næste generalforsamling er den 7. marts 2020.

Indkomne forslag skal være formanden i hænde senest d. 15. januar 2020.

Indskærpelse fra Aarhus Kommune

By | Nyheder | No Comments

Bestyrelsen har via Kolonihaveforbundet modtaget en indskærpelse fra Aarhus Kommune vedrørende overholdelse af reglerne om benyttelse af kolonihaverne.
Aarhus Kommune indskærper reglerne omkring den periode, som lejerne må overnatte i kolonihaverne – sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober.
Vi er blevet bedt om at svare på, om vi er bekendt med, at nogle af vores haver bruges til helårsbeboelse. Endvidere er vi anmodet om at oplyse, hvorvidt der er adgang til vand i vinterhalvåret.

Bestyrelsen opfordrer til, at reglerne omkring overnatning i kolonihaverne overholdes, jf. lejekontraktens § 7 stk. 5.

Parkering

By | Nyheder | No Comments

Haveforeningen gør opmærksom på, at det ikke er tilladt at parkere ved haverne!

Af sikkerhedshensyn skal der være plads til udrykningskøretøjer på havegangene, da de fungerer som brandveje.

Det er kun tilladt at parkere ved haverne i forbindelse med af- og pålæsning.

Vandaflæsning

By | Nyheder | No Comments

Så er det igen tid til, at alle skal aflæse deres vandforbrug.

I skal foretage aflæsningen inden 1. juli og lægge en seddel med husnummer og aflæsningsresultat hos kasserer René B. Pedersen (have 88A) eller sende en mail til charlottehoejen@gmail.com. med angivelse af navn, havenummer og aflæst tal på vandmåleren.

Vandmåleren sidder i brønden i haven. For de som ikke selv kan foretage aflæsningen er der sikkert en nabo der vil hjælpe.

 

På forhånd tak

Bestyrelsen.

 

Vandaflæsning

Referat af ordinær generalforsamling 2015

By | Nyheder | No Comments

Referat af ordinær generalforsamling i H/F Charlottehøj d. 21/2-2015.

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lars Henriksen (have 80) som dirigent. Generalforsamlingen godkendte forslaget.

  1. Formandens beretning

Formanden gennemgik sæsonens afholdte arrangementer.

Der har været meget få indbrud i år i forhold til sidste år på samme tid.

Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at det etablerede dræn fungerer. Dog er det brudt sammen ved have 98. Dette bliver udbedret inden sæsonens start. Vi prøver at gennemføre en grubning af havegangene igen.

Bestyrelsen har modtaget en underskriftindsamling mod trailerparkeringen ved vandværket. Derfor har vi arbejdet på at optimere brugen af vores fællesarealer, bl.a. på en arbejdsdag.

Efter planen bliver vores haveforening kloakeret i 2023.

Pullerter ved have 11 er sat op, fordi hækken er knækket flere steder. Det er et forsøg. Vi kan se det hjælper, da de flere gange er påkørt. Henvend jer gerne til bestyrelsen, hvis i oplever lignende problemer.

Bestyrelsen vil meget gerne have mailadresser på alle havelejere, så vi fremover kan sende alt ud via mail.

Vedr. husdyrhold. Overvej om reglerne skal ændres, da vi ikke har nogen sanktionsmuligheder.

Til slut takkede formanden de frivillige og bestyrelsen.

Stemmeudvalg blev Bent og Jørgen.

Tomas (have 66). Gjorde opmærksom på at det er et problem med gøende hunde. Søren (have 65) ved af erfaring at grubning ikke har den store effekt. Det ville være bedre, hvis vi på en eller anden måde kan lave nogle forhøjninger midt på stierne.

Lars (have 80) vil gerne have løse høns, måske skal det stilles som forslag.

Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning.

  1. Årsregnskabet

Grundet kasserens fravær, fremlagde næstformanden årsregnskabet.

Have 56 efterspurgte en skriftlig redegørelse/specifikation for de enkelte poster, bl.a. administration. Dette kan overvejes fremadrettet i samarbejde med den nye kasserer. Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.

  1. Indkomne forslag

Forslag 1. vedr. Klipning af hække.

Jeppe (have 105) spurgte, hvad fagfolk anbefaler. Der er ikke kommet nye anbefalinger siden sidst. Vi skal stadig være opmærksomme på fugleliv i hækken. Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning.

Forslag 2. vedr. P-pladsen.

Lotte (have 61) efterlyste en oprydning af de mange gamle trailere på parkeringspladsen. Søren (have 65) rejste spørgsmålet om, hvorvidt løsningen i det nye forslag giver renovationsfolkene mulighed for at tømme skraldespandene.

Ove (have 36) forstår ikke, at der skal afsættes kr. 35.000, når ingen i haveforeningen bruger pladsen udover til arrangementer.

Flemming (have 45) spørger om beløbet er indregnet i budgettet eller betyder det en stigning i lejen?

Have 80 tror ikke det bliver brugt fordi det ser ud som det gør. Dog skal skraldet ikke placeres klods op ad bord/bænke.

Anette fra bestyrelsen understregede, at det er forslag fra havelejere som bestyrelsen har arbejdet videre med. Tegningerne er ikke et endeligt forslag, men et oplæg.

Pengene er ikke indregnet i budgettet og det betyder ikke en stigning i lejen.

Der blev afholdt skriftlig afstemning. 32 var for forslaget, 47 imod, 3 blanke og 1 ugyldig. Forslaget blev derfor forkastet.

  1. Budget for 2015

Ove (have 36) spurgte, hvad investeringen på kr. 75.000 indebærer? Der er sat penge af til et vandur på ca. kr. 50.000. Det rejste spørgsmålet om, hvorfor vi skal investere i det nu, når alle haver fik nye målere i år 2000.

Ole og Tine (have 1G), forklarede at vi med et elektronisk vandur får besked, hvis der er et større forbrug end vanligt. Rent juridisk hæfter foreningen for vandforbruget. Michael (have 125) foreslog en lukning af hovedhanen, hvis det skyldes frostspringning. Tomas (have 66) synes ikke om en lukning af hovedhanen.

Valg af:

Kasserer: Rasmus Lassen stillede op og blev valgt

Bestyrelsesmedlem: Mehrdad, træder som suppleant ind

Bestyrelsesmedlem: Anette Filtenborg blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Dorthe Daugaard Sørensen blev genvalgt

Suppleant 1.: Tine Svarre blev genvalgt

Suppleant 2.: Line Jonasson blev valgt

Revisorsuppleant 1.: Signe Ahm blev valgt

Revisorsuppleant 2.: Ingen

Vurderings- og byggeudvalg: Jakob Carlslund Larsen blev genvalgt

Vurderings- og byggeudvalgssuppleant: Anders Carlslund Larsen blev genvalgt

Flagmand: Thomas Daugaard Sørensen fortsætter

Pladsmænd: Flemming Nør Nielsen og Bøgh fortsætter

Trailerudlejning: Jørgen Laursen og Ove Krämer fortsætter

  1. Orientering om den kommende sæson

Vi fortsætter med at afholde div. arrangementer og holder øje med evt. nyheder vedr. kloakeringen.

Lotte (have 61) synes der skal gøres noget ved folks private trailere, så vi får mere plads.

Flemming (have 117) foreslog, at havegangene gøres ensrettet, så noget af trafikken fra den nuværende trailer parkering mindskes.

Tomas (have 66) efterlyste, at de nye vejskilte kommer op.

Lars (have 80) foreslog, at der holdes en fest, hvor vi fejrer 30 året for redning af Forsythiavej. Ane (have 66) meldte sig til festudvalget.

Jette og Kenneth træder ud af bestyrelsen. En tak og uddeling af vin.

Have 85 har haft 50 års jubilæum og fik overrakt vin.


Notits
til referatet af den ordinære generalforsamling pkt. 2. formandens beretning.

Bestyrelsen er opmærksom på at den del af formandens beretning, der omhandlede husdyrhold i foreningen ikke var tydelig nok.

Vi gør derfor opmærksom på, at husdyrhold ikke må finde sted jfr. foreningens ordensregler  § 2.6.

Er uheldet ude

By | Nyheder | No Comments

Er uheldet ude er det vigtigt, at du giver brandvæsnet, ambulancen eller politiet din rigtige adresse.
Det betyder, at du skal huske at sige Haveforeningen Charlottehøj, Slotslyngen, derefter gadenavn og nummer, 8210 Århus V.