ORDENSREGLER FOR HAVEFORENINGEN CHARLOTTEHØJ
Gældende fra 14. august 2018
  • 1- FORENINGENS MEDLEMMER:
1.1. Skal begrænse al generende støj fra radio, tv, knallert og lignende af hensyn til koloniens øvrige beboere.
1.2. Skal sørge for at der ikke parkeres på havegangene da de fungerer som brandveje. Parkeringspladserne SKAL benyttes. Det er forbudt at bygge garageanlæg eller lave parkeringsplads i haverne. Af- og pålæsning er tilladt.
1.3. Må benytte motordrevne haveredskaber. Søndage dog kun om formiddagen til kl. 12:00 i perioden 1/5 til 30/9.
1.4. Skal sørge for at der er nummer på havelågen, at kolonihaverne og tilknyttede bygninger holdes i ordentlig og sømmelig stand.
1.5. Må kun foretage nybyggeri, ombygning eller tilbygning når byggetilladelse er indhentet i henhold til byggeretningslinjer fra Kolonihaveforbundets Århuskreds.
  • 2 -HAVENS VEDLIGEHOLD
2.1. Anlæg af haverne skal altid være sådan at lys og luft har bedst mulig adgang til haverne. Hække og træer må ikke fjernes ved fraflytning.
Det er ikke tilladt at benytte giftige sprøjtemidler (herunder også Roundup) på kolonihaveområdet.
2.2. Det enkelte havelod skal være omgivet af klippede hække. Forhække af tjørn, mellem og sidehække valgfri (ligustertjørn eller narv) med en maximal højde på 160 cm.
2.3. Klipning og vedligeholdelse af hække påhviler den enkelte havelejer. Forhække skal klippes mindst 2 gange årligt.
1. gang inden 1. juli og 2. gang inden 1. september. Mellem- og sidehække skal klippes mindst en gang årligt inden 1. juli.
2.4. Køkkenaffald, glas og papir skal i de dertil opstillede containere. Haveaffald komposteres eller bortskaffes til genbrugsstation. Der må ikke henstilles møbler, køleskabe etc. på p-pladsen eller andre steder, med mindre afhentning af store skrald er bestil med angivelse af have nummer og afhentnings tidspunkt.
2.5 Afbrænding af affald er pr. 1/1 2010 ikke længere tilladt. Gælder hele året. Påbud fra Århus kommune i januar 2010 (i henhold til bekendtgørelse nr. 48 af 13/01/ 2010).
Husdyr
2.6. Det er tilladt at holde hund og kat i haveforeningen under følgende betingelser:
2.6a Et medlem som ønsker at holde husdyr skal henvende sig til bestyrelsen og lade sit dyr registrere. Ved ændringer i husdyrholdet er medlemmet forpligtet til at få registreringen ændret. Som husdyr kan registreres 1 hund eller 2 katte. Dyrene skal behandles forsvarligt jfr. gældende dyreværnslov.
2.6b Hunde skal være ansvarsforsikrede. De skal holdes inden for egen grund eller føres i snor (husk posen) og må ikke ved deres adfærd være til gene for foreningens øvrige medlemmer. Det er ikke tilladt at holde kamphunde eller ulovlige hunde samt krydsninger heraf.
2.6c Det er obligatorisk for katteejeren at sørge for at få katten neutraliseret, øremærket og registreret i Det Danske Katte-register.
2.7. Der må på det enkelte havelod anlægges et vandbassin, maks. areal 10 m2 og med en dybde på højst 40 cm.
  • 3 – BEBOELSE/UDLEJNING
3.1. Helårsbeboelse er strengt forbudt. Beboelse/overnatning må kun finde sted i tidsrummet sidste lørdag i marts til sidste søndag i oktober. Overtrædelse heraf medfører øjeblikkelig opsigelse af lejemålet.
Det er forbudt at fremleje eller udleje haven gennem Airbnb og lignede tjenester.
  • 4 – KØB/AFVIKLING AF HAVE
4.1. Salg af haver kan kun ske efter underskrift af lejeopsigelse og forudgående vurdering. Det er Haveforeningen Charlottehøj der forestår salget.
Fra 1. november til den 31. marts vurderes der ikke haver. Undtaget er: Haver som skal for skifteretten.
4.2. Såfremt medlemmet ikke er enig i vurderingsresultatet og/eller evt. nedrivningskrav, kan vurderingen ankes til Kolonihaveforbundets Århuskreds. Anken er for medlemmets regning. Vurdering foretaget af Kolonihaveforbundets Århuskreds er den endegyldige vurdering.
4.3. Køb af have kan kun ske efter venteliste.
  • 5 – GENERALFORSAMLINGEN
5.1. Medlemmer der er i kontingentrestance har ikke stemmeret.
  • 6 – BESTYRELSEN
6.1. Bestyrelsen konstituerer sig ved første møde efter generalforsamlingen.
6.2. Bestyrelsen har ret til at forbyde medlemmerne at anvende slanger og turbiner til vanding i haven. Det er forbudt at vande fra kl. 23:00 til kl. 5:00.
6.3. Bestyrelsen har ret til at antage lønnet medhjælp til vedligeholdelse af parkeringsplads og fællesarealer.
6.4. Bestyrelsen sørger for behørig skiltning i havegangene.
6.5. Den kontante kassebeholdning må ikke overstige kr.1.000,00.
  • 7 – HANDEL
7.1. Der må ikke foregå erhvervsmæssig handel eller lignende fra havelodden.
Ordensreglerne er revideret og fremlagt på den ekstraordinære generalsamling den 13. august 2018.
Alle tidligere udsendte ordensregler er hermed ugyldige.