Referat af ordinær generalforsamling 2015

By marts 30, 2015Nyheder

Referat af ordinær generalforsamling i H/F Charlottehøj d. 21/2-2015.

  1. Valg af dirigent

Bestyrelsen foreslog Lars Henriksen (have 80) som dirigent. Generalforsamlingen godkendte forslaget.

  1. Formandens beretning

Formanden gennemgik sæsonens afholdte arrangementer.

Der har været meget få indbrud i år i forhold til sidste år på samme tid.

Det ser på nuværende tidspunkt ud til, at det etablerede dræn fungerer. Dog er det brudt sammen ved have 98. Dette bliver udbedret inden sæsonens start. Vi prøver at gennemføre en grubning af havegangene igen.

Bestyrelsen har modtaget en underskriftindsamling mod trailerparkeringen ved vandværket. Derfor har vi arbejdet på at optimere brugen af vores fællesarealer, bl.a. på en arbejdsdag.

Efter planen bliver vores haveforening kloakeret i 2023.

Pullerter ved have 11 er sat op, fordi hækken er knækket flere steder. Det er et forsøg. Vi kan se det hjælper, da de flere gange er påkørt. Henvend jer gerne til bestyrelsen, hvis i oplever lignende problemer.

Bestyrelsen vil meget gerne have mailadresser på alle havelejere, så vi fremover kan sende alt ud via mail.

Vedr. husdyrhold. Overvej om reglerne skal ændres, da vi ikke har nogen sanktionsmuligheder.

Til slut takkede formanden de frivillige og bestyrelsen.

Stemmeudvalg blev Bent og Jørgen.

Tomas (have 66). Gjorde opmærksom på at det er et problem med gøende hunde. Søren (have 65) ved af erfaring at grubning ikke har den store effekt. Det ville være bedre, hvis vi på en eller anden måde kan lave nogle forhøjninger midt på stierne.

Lars (have 80) vil gerne have løse høns, måske skal det stilles som forslag.

Beretningen blev godkendt ved håndsoprækning.

  1. Årsregnskabet

Grundet kasserens fravær, fremlagde næstformanden årsregnskabet.

Have 56 efterspurgte en skriftlig redegørelse/specifikation for de enkelte poster, bl.a. administration. Dette kan overvejes fremadrettet i samarbejde med den nye kasserer. Regnskabet blev godkendt ved håndsoprækning.

  1. Indkomne forslag

Forslag 1. vedr. Klipning af hække.

Jeppe (have 105) spurgte, hvad fagfolk anbefaler. Der er ikke kommet nye anbefalinger siden sidst. Vi skal stadig være opmærksomme på fugleliv i hækken. Forslaget blev godkendt ved håndsoprækning.

Forslag 2. vedr. P-pladsen.

Lotte (have 61) efterlyste en oprydning af de mange gamle trailere på parkeringspladsen. Søren (have 65) rejste spørgsmålet om, hvorvidt løsningen i det nye forslag giver renovationsfolkene mulighed for at tømme skraldespandene.

Ove (have 36) forstår ikke, at der skal afsættes kr. 35.000, når ingen i haveforeningen bruger pladsen udover til arrangementer.

Flemming (have 45) spørger om beløbet er indregnet i budgettet eller betyder det en stigning i lejen?

Have 80 tror ikke det bliver brugt fordi det ser ud som det gør. Dog skal skraldet ikke placeres klods op ad bord/bænke.

Anette fra bestyrelsen understregede, at det er forslag fra havelejere som bestyrelsen har arbejdet videre med. Tegningerne er ikke et endeligt forslag, men et oplæg.

Pengene er ikke indregnet i budgettet og det betyder ikke en stigning i lejen.

Der blev afholdt skriftlig afstemning. 32 var for forslaget, 47 imod, 3 blanke og 1 ugyldig. Forslaget blev derfor forkastet.

  1. Budget for 2015

Ove (have 36) spurgte, hvad investeringen på kr. 75.000 indebærer? Der er sat penge af til et vandur på ca. kr. 50.000. Det rejste spørgsmålet om, hvorfor vi skal investere i det nu, når alle haver fik nye målere i år 2000.

Ole og Tine (have 1G), forklarede at vi med et elektronisk vandur får besked, hvis der er et større forbrug end vanligt. Rent juridisk hæfter foreningen for vandforbruget. Michael (have 125) foreslog en lukning af hovedhanen, hvis det skyldes frostspringning. Tomas (have 66) synes ikke om en lukning af hovedhanen.

Valg af:

Kasserer: Rasmus Lassen stillede op og blev valgt

Bestyrelsesmedlem: Mehrdad, træder som suppleant ind

Bestyrelsesmedlem: Anette Filtenborg blev genvalgt

Bestyrelsesmedlem: Dorthe Daugaard Sørensen blev genvalgt

Suppleant 1.: Tine Svarre blev genvalgt

Suppleant 2.: Line Jonasson blev valgt

Revisorsuppleant 1.: Signe Ahm blev valgt

Revisorsuppleant 2.: Ingen

Vurderings- og byggeudvalg: Jakob Carlslund Larsen blev genvalgt

Vurderings- og byggeudvalgssuppleant: Anders Carlslund Larsen blev genvalgt

Flagmand: Thomas Daugaard Sørensen fortsætter

Pladsmænd: Flemming Nør Nielsen og Bøgh fortsætter

Trailerudlejning: Jørgen Laursen og Ove Krämer fortsætter

  1. Orientering om den kommende sæson

Vi fortsætter med at afholde div. arrangementer og holder øje med evt. nyheder vedr. kloakeringen.

Lotte (have 61) synes der skal gøres noget ved folks private trailere, så vi får mere plads.

Flemming (have 117) foreslog, at havegangene gøres ensrettet, så noget af trafikken fra den nuværende trailer parkering mindskes.

Tomas (have 66) efterlyste, at de nye vejskilte kommer op.

Lars (have 80) foreslog, at der holdes en fest, hvor vi fejrer 30 året for redning af Forsythiavej. Ane (have 66) meldte sig til festudvalget.

Jette og Kenneth træder ud af bestyrelsen. En tak og uddeling af vin.

Have 85 har haft 50 års jubilæum og fik overrakt vin.


Notits
til referatet af den ordinære generalforsamling pkt. 2. formandens beretning.

Bestyrelsen er opmærksom på at den del af formandens beretning, der omhandlede husdyrhold i foreningen ikke var tydelig nok.

Vi gør derfor opmærksom på, at husdyrhold ikke må finde sted jfr. foreningens ordensregler  § 2.6.

Author chhf

More posts by chhf

Leave a Reply